Registracija firme: Česta pitanja - Smart Office Banja Luka

Registracija firme: Česta pitanja

Smart Office Banja Luka
U nastavku možete pronaći najčešće postavljena pitanja koja se tiču registracije firme u Republici Srpskoj. Ukoliko ne pronađete odgovor koji Vas zanima, budite slobodni da nas kontaktirate i zakažete konsultacije.

1. Da li firma mora imati zaposlenog radnika i koliko je stopa doprinosa? 

Firma ne mora da zaposlenog radnika. Dovoljno je da odgovorno lice definiše svoj radni odnos preko Mendažerskog ugovora o radu sa ili bez naknade. Najniža neto plata u Republici Srpskoj od 1.1.2024. godine iznosi 900,00 KM u neto iznosu. Ukupni doprinosi su 31%. Za neto platu od 900,00 KM ukupan iznos doprinosa je 446,51 KM.
Takođe, postoji mogućnost prijave radnika na pola radnog vremena ili određen broj sati potreban za obavljanje određenog posla. Visina plate se određuje proporcionalno broju radnih sati.

2. Kolika je stopa poreza na dobit i dohodak?

Porez na dobit u Republici Srpskoj za preduzeća osnovana u formi d.o.o. iznosi 10% i jedan je od najnižih u regionu. Za samostalne preduzetnike, kao poreske obveznike, postoji mogućnost odabira obračuna poreza na dohodak po stopi od 2% na ukupan godišnji prihod, pod uslovima da ne ostvaruje prihod veći od 50.000,00 KM godišnje te da ima maksimalno 3 zaposlena lica.

3. Da li je moguće otvoriti firmu bez fizičkog prisustva osnivača, odnosno odgovornog lica?

Za osnivanje firme u RS potreban je minimalno jedan dolazak osnivača i odgovornog lica na lokaciju gdje se firma osniva, a pod uslovom da ostatak procedure završava opunomoćenik ili advokat.

4. Da li je moguće otvoriti poslovni račun u banci bez fizičkog prisustva osnivača, odnosno odgovornog lica?

Nije. Neophodno je lično potpisivanje kartona deponovanih potpisa u banci.

5. Koliko traje procedura osnivanja firme?

Ukoliko je sva dokumentacija uredno pripremljena i predana, procedura osnivanja firme traje od 15 do 30 dana.

6. Da li osoba ukoliko je zaposlena u drugoj državi može da bude odgovorno lice, odnosno direktor firme u Republici Srpskoj?

Bez obzira na to da li je osoba zaposlena u drugoj državi ona može da bude odgovorno lice firme koja je registrovana u Republici Srpskoj.

7. Da li mogu osnivači mogu da podižu dobit ili samo odgovorno lice?

Odgovorno lice može da podiže dobit samo uz prethodnu saglasnost osnivača firme.

8. S obzirom na to da bi vlasnik preduzeća bila ili kompanija iz druge zemlje ili fizička lica koja nisu rezidenti Republike Srpske, da li je nužno da jedno zaposleno lice (direktor) bude rezident?

Ukoliko zaposleno lice nije rezident RS onda mora da ima radnu dozvolu i prijavljeno (privremeno) boravište na teritoriji BiH.

9. Ukoliko je moguće da direktor bude nerezident RS koji već ima prihode na drugom mestu, kakve bi bile obaveze u skladu sa propisima?

Ukoliko direktor neće biti prijavljen u radni odnos, nema nikakvih obaveza dok se ne dešava nikakva isplata. U tom slučaju se zaključuje ugovor o radu bez zasnivanja radnog odnosa. Ipak, ukoliko se u toku godine desi bilo kakva isplata direktoru po bilo kom osnovu, na tu isplatu se plaća 31% doprinosa i 10% poreza kao da ste u radnom odnosu. Potrebna je radna dozvola za angažman duži od 3 mjeseca.

10. Da li je obavezna registracija za PDV ili je ista uslovljena godišnjim prometom preduzeća?

Ukoliko je riječ o privrednom društvu za koje se procjenjuje da će ostvariti godišnji prihod preko 100.000 KM, obavezan je upis u registar obveznika indirektnih poreza (radi ulaska u sistem PDV-a) koji se vrši u Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Za novoosnovana privredna društva, koja nemaju ugovorene poslove koji dosežu pomenuti prag, najbolje je da se evidentiraju kasnije u sistem PDV-a, s tim da je neophodno promet pratiti svakodnevno. Onog trenutka kada ostvarite promet od 100.000 KM dužni ste da podnesete prijavu Upravi za indirektno oporezivanje BiH radi ulaska u sistem PDV-a.

11. Ako je porez na dobit 10%, koliki je dodatni porez na isplatu dividendi u slučaju pozitivnog poslovanja?

Porez na dobit je 10% i nakon toga nema obaveze plaćanja dodatnih poreza, niti nameta u slučaju isplate dividende u našem zakonodavstvu osnivačima rezidentima. Isplata dividende nerezidentu podliježe plaćanju poreza po odbitku i regulisana je Zakonom o porezu na dobit.


12. Da li lice kome je isplaćena dividenda ima dodatnih troškova i kolikih?

Nema dodatnih troškova u Republici Srpskoj za dividendu isplaćenu osnivaču rezidentu. Za isplate nerezidentu potrebna tačna struktura osnivača, u smislu da li su osnivači strana pravna ili fizička lica.
 

13. Da li je moguće podizati dobit bez fizičkog dolaska u Banjaluku?

Uz dostavljanje odluke banci o isplati dobiti moguće je izvršiti prenos elektronskim bankarstvom. U zavisnosti od iznosa neke banke mogu tražiti uvjerenja iz Poreske uprave i UIO da nema dospjelih, a neizmirenih obaveza.

14. Da li se odmah po osnivanju firme u RS može otvoriti predstavnišvo izvan granica BiH i da li se troškovi finansiranja predstavništva dodatno oporezuju i koliko?

Predstavništva se registruju odnosno upisuju u skladu sa propisima zemlje u kojoj ga želite osnovati.

15. Kako registrovati firmu u RS kada je u pitanju webshop, to jest dropshipping?

Za navedenu kao i za druge vrste djelatnosti postoje dvije forme registracije: privredno društvo (d.o.o.) i društva lica samostalni preduzetnici (s.p.). Ovisno o potrebama poslovanja bira se forma registracije.