Registracija samostalnog preduzetnika - Detaljan vodič za strana lica - Smart Office Banja Luka

Registracija samostalnog preduzetnika - Detaljan vodič za strana lica

Korak po korak - vodimo vas kroz kompletan proces registracije firme za strana lica.

Kako izgleda registracija samostalnog preduzetnika za nerezidente u Republici Srpskoj? Koliko traje procedura? Šta je sve potrebno od dokumentacije? Koliki su troškovi osnivanja? Na sva ova, ali i druga pitanja odgovaramo u ovom blogu i vodimo vas korak po korak kroz cijeli proces registracije.
 

Registracija samostalnog preduzetnika za nerezidente BiH

Svako strano lice koje želi da registruje svoju preduzetničku djelatnost u Republici Srpskoj, treba da ima prijavljen privremeni ili stalni boravak i da posjeduje radnu dozvolu. Ukoliko se prvi put susrećete sa ovom procedurom ne brinite, korak po korak ćemo vas provesti kroz cijelu proceduru, od početka do kraja!
 

Potrebna dokumentacija za registraciju stranih lica

Rješenje o registraciji samostalnog preduzetnika donosi odjeljenje za privredu grada ili opštine. Prije odlaska u gradsku upravu gdje se podnosi zahtjev potrebno je prikupiti određenu dokumentaciju. Pa da krenemo redom:
 1. Uvjerenje nadležnog suda ili organa iz mjesta prebivališta da podnosilac zahtjeva nema zabranu obavljanja preduzetničke djelatnosti;
 2. Uvjerenje nadležnog suda ili organa iz mjesta prebivališta da podnosilac zahtjeva nema neplaćenih novčanih kazni, troškova prinudne naplate i troškova postupka za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja;
  Oba uvjerenja ne smiju biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
 3. Turistička prijava ili prijava boravišta stranca;
  Nakon što ste dobili prethodna dva uvjerenja, prva stanica poslije ulaska u BiH je kancelarija za strance (adresa: Ivana F. Jukića 7/II, Banja Luka 78000) gdje je potrebno da se prijavite na adresu na kojoj ćete boraviti. Ovo može da bude adresa hotela u kojem ste odsjeli ili adresa od stana vašeg prijatelja (u ovom slučaju je potreba lična karta osobe kod koje ste prijavljeni). Takođe, ovdje je potrebno da predate i dokaz o uplati administrativne takse za prijavu boravišta. Taksa košta 10,00 KM, a uputstvo za uplatnicu možete pronaći ovdje. Nakon predaje uplatnice dobićete bijeli karton koji će vam dalje trebati u Poreskoj upravi i u opštini.
 4. JIB za strance;
  Druga stanica je Poreska uprava. JIB za strance je poreski broj koji svaki stranac prilikom registracije firme mora da ima. Dobijate ga isti ili sljedeći dan i pasoš je obavezan prilikom predaje zahtjeva.
 5. Poresko uvjerenje Republike Srpske da podnosilac zahtjeva nema dospjelih a neizmirenih poreskih obaveza;
  Prilikom predaje zahtjeva za poreski broj (JIB) odmah predajte i zahtjev za poresko uvjerenje. Ovaj dokument se čeka do 7 dana i ne smije biti stariji od 8 dana prilikom predaje dokumentacije u opštini. 
 6. Pasoš (ovjerena kopija);
 7. Popunjen obrazac za registraciju preduzetnika SP-1;
  Obrazac možete popuniti direktno u opštini, a možete ga preuzeti i popuniti online. Link za obrazac ćete pronaći ovdje.
 8. Dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 30,00 KM;
  Fizička lica koja prvi put podnose zahtjev za registraciju samostalnog preduzetnika, oslobođena su od plaćanja ove takse.
Nakon što skupite svu navedenu dokumentaciju i predate je u gradsku upravu (odjeljenje za privredu) dobićete rješenje o registraciji koje obično bude gotovo za 2 radna dana.


Zavod za zapošljavanje RS

Kada dobijete rješenje o registraciji sljedeća stanica je Zavod za zapošljavanje RS gdje podnosite zahtjev za izdavanje radne dozvole. Zahtjev preuzimate direktno u zavodu i uz to će vam biti potrebna sljedeća dokumentacija (ovjerene kopije):
 1. rješenje o registraciji nadležnog organa za obavljanje djelatnosti;
 2. potvrda o registraciji (izdata od Ministarstva finansija - Poreske uprave RS - JIB);
 3. pasoš;
 4. dokaz o posjedovanju stručne spreme i vrste zanimanja i kvalifikacijama koje se traže:
  - diploma ili svjedočanstvo o završenom fakultetu/školi (nostifikovana diploma),
  - uvjerenja/potvrde o ispunjavanju posebnih uslova;
 5. prijava o stranom državljaninu (obrazac E-7) - preuzima se u zavodu za zapošljavanje;
 6. ljekarsko uvjerenje samo prilikom prve radne dozvole;
 7. administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM.
Važna napomena iz Zakona o strancima (“Službeni glasnik BiH”, broj 88/15) i Pravilnika o ulasku i boravku stranaca:
Član 36. Pravilnika - Rad po osnovu sa radnom dozvolom
Stranac koji želi odobrenje privremenog boravka u BiH, po osnovu rada, pravo na privremeni boravak može ostvariti ukoliko je u BiH pored opštih uslova za ulazak propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom, ušao sa prethodno izdatom radnom dozvolom ili drugim ekvivalentom.
Strani državljanin koji nije posjedovao radnu dozvolu prilikom ulaska u BiH, a dolazi iz zemlje bezviznog režima sa BiH, prilikom ulaska u BiH obavezan je nakon dobijanja radne dozvole napustiti teritoriju BiH i ponovo ući u BiH sa radnom dozvolom, izvršiti prijavu boravišta u roku od 48 časova i priložiti uz zahtjev dokumentaciju propisanu članom 64. navedenog Pravilnika.
 

Kancelarija za strance

Nakon ulaska u BiH sa radnom dozvolom sljedeća stanica je kancelarija za strance gdje se predaje zahtjev za izdavanje odobrenja privremenog boravka u BiH.

Potrebna dokumentacija za odobrenje privremenog boravka u BiH stranim licima:
 1. zahtjev za izdavanje odobrenja privremenog boravka u BiH (online zahtjev možete preuzeti ovdje);
 2. administrativna taksa za odobrenje privremenog boravka u iznosu od 150,00 KM (uputstvo za popunjavanje);
 3. dvije fotografije novijeg datuma, formata 35x45 mm izrađene na bijelom papiru;
 4. dvije ovjerene kopije pasoša čiji je rok važenja najmanje tri mjeseca duži od perioda za koji se traži odobrenje privremenog boravka, (stranica sa generalijskim podacima, utisnut izlazni štabilj sa graničnog prelaza države iz koje stranac ulazi u BiH i štambilj ulaska u BiH novijeg datuma od datuma izdavanja radne dozvole, viza za dugoročni boravak - viza “D”);
 5. kopija obrasca prijave boravišta stranca;
 6. dokaz o obezbijeđenom smještaju u BiH (dokaz o posjedovanju nekretnine (kuće ili stana) ili ugovor o zakupu kuće ili stana, ili drugi ekvivalent) ovjeren kod nadležnog organa uprave (izjava stanodavca kod kojeg stranac ima obezbijeđen smještaj kojom se daje saglasnost sa korištenje stambenog prostora sa dokazom o vlasništvu stambenog prostora);
 7. radna dozvola izdata od nadležne filijale Zavoda za zapošljavanje RS (original ili ovjerena kopija);
 8. ljekarsko uvjerenje;
 9. potvrda - uvjerenje da se protiv stranca ne vodi krivični postupak i potvrda - uvjerenje da stranac nije kažnjavan za krivično djelo koju izdaje nadležni organ države, gdje stranac ima uobičajeno mjesto boravka (original ili ovjerena kopija);
 10. izvod iz sudskog registra o registraciji preduzeća (original ili ovjerena kopija);
 11. potvrda - uvjerenje Poreske uprave o regulisanim poreskim obavezama u BiH
 12. potvrda - uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, ne starije od 90 dana) - dodatne smjernice ćete pronaći ovdje.
Važna napomena: u gradskoj upravi vam daju rok od 70 dana da im dostavite rješenje o privremenom boravku. U suprotnom, postoji mogućnost da vas izbrišu iz registra i u tom slučaju svu proceduru biste morali ispočetka da pokrećete. 
 

Okviran vremenski rok koji vam je potreban za kompletnu proceduru je 15 dana. I na samom kraju bitno je napomenuti da sva uvjerenja, potvrdu o JIB-u i pasoš kopirate i ovjerite u nekoliko primjeraka jer će vam različite institucije tražiti iste.
 
Nakon što se registrujete i zvanično krenete sa radom biće vam značajne i dodatne informacije, a koje se tiču samih troškova u prvoj godini poslovanja. O tome smo pisali u našem blogu Od freelancera do samostalnog preduzetnika.
 
U cilju da vam što više olakšamo sam početak poslovanja naš tim je osmislio pakete koji pokrivaju sve što vam je potrebno, na jednoj adresi! Bilo da su vam potrebne dodatne konsultacije, adresa za sjedište firme, knjigovodstvo ili čak radno mjesto u našoj kancelariji možete pronaći sve to, uz minimalne troškove! 
 
Srećno! 
Smart Office - Vaš partner u pokretanju biznisa!